Information disclosure

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Thông báo về việc thay đổi Giám đốc công ty cổ phần Cẩm Hà kể từ ngày 01/07/2024

Công bố thông tin về cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7/2024

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT :
1. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Bình -Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT kể từ ngày 01/07/2024
2. Phụ lục III - Bản cung cấp thông tin

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty cổ phần Cẩm Hà :
1. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty cổ phần Cẩm Hà kể từ ngày 01/07/2024
2. Phụ lục III - Bản cung cấp thông tin

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty cổ phần Cẩm Hà :
1 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty - Nguyễn Đức Tiến kể từ ngày 01/07/2024.
2. Phụ lục III - Bản cung cấp thông tin Phó giám đốc

Công bố thông tin Phụ lục III - Cung cấp thông tin thành viên HĐQT 

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công bố thông tin về việc thành lập Xí nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc - Kế toán trưởng Xí nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2024

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công bố thông tin về bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Công bố thông tin liên quan đến khách hàng Noble House Home Furniture LLC

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Dương Phú Minh Hoàng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Dương Phú Minh Hoàng

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023