Information disclosure

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Thông báo về việc cung cấp thông tin cá nhân thực hiện lưu ký chứng khoán

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 286/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 199/CT/TB ngày 01/04/2022

Nghị quyết HĐQT về xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Cẩm Hà theo giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 286/GCN-UBCK ngày 15/12/2021

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Phương Loan và Nguyễn Thị Ngọc Hà

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Phương Loan và Nguyễn Thị Ngọc Hà

Công ty cổ phần Cẩm Hà thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 01/2022

Thông báo số 869/CT/TB ngày 31/12/2021 về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công văn số 867/CT/CV ngày 31/12/2021 về việc thay đổi thời gian đăng ký mua cổ phiếu

Thông báo số 866/CT/TB ngày 31/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu 

Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 15/09/2021

Công bố thông tin về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021

Thông báo V/v phát Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần lần 3 sau khi tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của công ty CP Cẩm Hà

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021