Information disclosure

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Giấy xác nhận số 8680/23 ngày 16/05/2023 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022

CBTT về việc giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2022

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2023 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 01/2023

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ - Dương Phú Minh Hoàng

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Dương Phú Minh Hoàng

CBTT v/v thay đổi nhân sự phòng kế toán - tài chính

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt tại thời điểm 30/06/2022

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký thay đổi giao dịch

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty cổ phần Cẩm Hà của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Nam:
1. Quyết định 4937/QĐ-CTQNA ngày 06/06/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
2. Quyết đinh 5148/QĐ-CTQNA ngày 10/06/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông báo về việc phát giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

CBTT v/v công ty ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022