Information disclosure

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 01/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công bố thông tin quyết định v/v thu vào tài khoản tạm giữ các khoản phát hiện qua thanh tra tài chính

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 07/2019

Thông báo v/v chi trả tiền cổ tức năm 2018

Cổ đông nhà nước,cổ đông lớn.