Information disclosure

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 01/2021

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

Công bô thông tin V/v ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

Bản cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)

Công bố thông tin v/v thay đổi HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 01/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công bố thông tin quyết định v/v thu vào tài khoản tạm giữ các khoản phát hiện qua thanh tra tài chính

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 07/2019

Thông báo v/v chi trả tiền cổ tức năm 2018

Cổ đông nhà nước,cổ đông lớn.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017