Information disclosure

Cổ đông nhà nước,cổ đông lớn.

Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà.