Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà - sửa đổi và bổ sung lần 7