Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 được thông qua ngày 24/04/2021, công ty cổ phần ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Quy chế hoạt động của BKS