Thông báo về việc hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024