Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020