Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 286/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021
Báo cáo số 198/CT/BC ngày 01/04/2022