Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty cổ phần Cẩm Hà như sau:
Tài liệu đính kèm:
  1. Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên HĐQT
  2. Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thành viên Ban kiểm soát