CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022