Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 07/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 07/2020