Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt tại thời điểm 30/06/2022

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt tại thời điểm 30/06/2022
​Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chốt tại thời điểm 30/06/2022
File đính kèm: 443/CT ngày 08/07/2022