Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2

Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2