Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu
Quyết định của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty cổ phần Cẩm Hà với những nội dung sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Cẩm Hà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: CHC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 2.243.865 cổ phiếu

File đính kèm: Quyết định số 383/QĐ-SGDHN ngày 16/06/2022