Thay đổi thời gian đăng ký mua cổ phiếu

Thay đổi thời gian đăng ký mua cổ phiếu
          Kính gửi : Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cẩm Hà

        
Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 286/GCN-UBCK ngày 15/12/2021, Công ty cổ phần Cẩm Hà đã thực hiện công bố Bản thông báo phát hành vào ngày 20,21,22/12/2021 trên báo Quảng Nam và đăng tải trên webite Công ty, Công bố CIMS tại HNX. Trong đó có nội dung :
       8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/02/2022
      10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/02/2022
      Công ty đã thực hiện gởi Thông báo chốt Danh sách với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên, vì lý do dịch bệnh nên đường văn thư chuyển đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị chậm trễ buộc Công ty phải thay đổi ngày chốt danh sách dẫn đến việc công ty phải điều chỉnh ngày đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu. Nội dung điều chỉnh như sau :
      8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 28/01/2022 đến 22/02/2022.
     10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/01/2022 đến 22/02/2022.
     Các nội dung khác theo Thông báo không có sự thay đổi.
     Trân trọng thông báo.