Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Căn cứ vào báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty cổ phần Cẩm Hà thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:
thông báo số 199/CT/TB ngày 01/04/2022