Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019