Thông báo v/v chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông báo v/v chào bán cổ phiếu ra công chúng