Thông báo v/v hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo v/v hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công bố thông tin v/v hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công văn này thay thế cho công văn số 182/CT/CV ngày 10/04/2020
Công văn 191/CT/CV