Thông báo V/v phát giấy chứng nhận sở hữu cổ phần lần 3

Thông báo V/v phát giấy chứng nhận sở hữu cổ phần lần 3