V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020