Information disclosure

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 15/09/2021

Công bố thông tin về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021

Thông báo V/v phát Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần lần 3 sau khi tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của công ty CP Cẩm Hà

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Quyết định và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty CP Cẩm Hà

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt ngày 15/06/2021

V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty cổ phần Cẩm Hà

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Quyết định v/v áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính số 3326/QĐ-CTQNA ngày 27/04/2021 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 01/2021

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

Công bô thông tin V/v ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019