Information disclosure

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công bố thông tin về việc thành lập Xí nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc - Kế toán trưởng Xí nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2024

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công bố thông tin về bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công bố thông tin về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Công bố thông tin liên quan đến khách hàng Noble House Home Furniture LLC

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Dương Phú Minh Hoàng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Dương Phú Minh Hoàng

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 07/2023

CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Giấy xác nhận số 8680/23 ngày 16/05/2023 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/08/2023

Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022

CBTT về việc giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2022

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2023