Financial reports

Báo cáo kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023

BCTC kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021

BCTC kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)