News

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) - Cập nhật năm 2022
NDC đóng góp do quốc gia tự quyết định - cập nhật năm 2022
Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/07/2022 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050