Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của công ty 
+ Hội đồng quản trị 
+ Ban điều hành 
+ Ban kiểm soát
+ Các phòng ban : Gồm có 7 phòng

·     Phòng Kế toán - Tài chính .
·     Phòng kế hoạch - Định mức-Tiền Lương
·     Phòng xúc tiến kinh doanh và bán hàng
·     Phòng Vật tư 
·     Phòng Quản trị - Hành chính - Nhân sự 
·     Phòng Thiết kế - Kỷ thuật 
·     Phòng Quản lý chất lượng .
  + Các Phân xưởng  : Gồm 6 phân xưởng 
·    Phân xưởng Cưa xẻ-Sấy gỗ 
·    Phân xưởng Định hình Gỗ 
·    Phân xưởng Mộc – Lắp ráp 
·    Phân xưởng Hoàn thiện 1
·    Phân xưởng Hoàn thiện 2
·    Phân xưởng Cơ Khí

Tin liên quan