Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của công ty 
+ Hội đồng quản trị 
+ Ban điều hành 
+ Ban kiểm soát
+ Các phòng ban : Gồm có 8 phòng

·     Phòng Kế toán - Tài chính .
·     Phòng Kế hoach sản xuất .
·     Phòng Kinh doanh - xuất nhập khẩu .
·     Phòng Vật tư .
·     Phòng Định mức -Tiền lương .
·     Phòng Quản trị - Hành chính - Nhân sự .
·     Phòng Thiết kế - Kỷ thuật .
·     Phòng Quản lý chất lượng .
  + Các Phân xưởng  : Gồm 9 phân xưởng 
·    Phân xưởng Cưa xẻ-Sấy gỗ (PX I ) 
·    Phân xưởng Định hình Gỗ .
·    Phân xưởng Mộc máy .
·    Phân xưởng Lắp ráp .
·    Phân xưởng Sơn .
·    Phân xưởng Mộc – Lắp ráp (PX 3 )
·    Phân xưởng Hoàn thiện 1
·    Phân xưởng Hoàn thiện 2
·    Phân xưởng Cơ Khí

Tin liên quan