Đại hội cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp
3. Dự thảo nghị quyết

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

1. Đơn đề cử HĐQT
2. Đơn đề cử Ban kiểm soát
3. Danh sách đề cử

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
1. Hồ sơ dự họp 
2. Tài liệu họp 
3. Tài liệu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)
4. Dự thảo Nghị quyết

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019
Công văn này thay thế cho công văn 257/CV/TB ngày 20/05/2020

Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công văn v/v thay đổi ngày chi tạm ứng cổ tức năm 2019

Công bố thông tin v/v hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công văn này thay thế cho công văn số 182/CT/CV ngày 10/04/2020

Thông báo v/v dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết HĐQT lần thứ 96 - nhiệm kỳ III về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019