Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà lần thứ 78 -Nhiệm Kì III