Đại hội cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Cập nhật điều chỉnh tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp
3. Dự thảo nghị quyết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT - Trần Trung Huân

Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV

Cập nhật nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp
3. Dự thảo nghị quyết

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp
3. Dự thảo nghị quyết

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

1. Đơn đề cử HĐQT
2. Đơn đề cử Ban kiểm soát
3. Danh sách đề cử