Công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

 A. Công bố thông tin về nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
B. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 3. Phiếu đăng ký & giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 2. Phiếu biểu quyết
 3. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024
 4. Dự thảo Tờ trình vv thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ đối với dây chuyển SX hàng nội thất
 5. ​Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư dây chuyển SX hàng NTXK tại CS2
 6. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2023, kế hoạch hoạt động 2024
 7. Dự thảo Tờ trình vv thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán
 8. Tờ trinh vv thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 9. Tờ trình v/v phê duyệt mức thu lao HĐQT và BKS năm 2023, đề xuất mức thù lao năm 2024
 10. Dự thảo Tờ trình vv Phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 11. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát
 12. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

III. Dự thảo nghị quyết

 1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024