Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)