Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản