Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

A. Công bố thông tin về nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
B. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 3. Giấy ủy quyền và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 1. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 2. Phiếu biểu quyết
 3. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023
 4. Báo cáo tài chính năm 2022
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022
 6. Tờ trình v/v phê duyệt mức thu lao HĐQT và BKS năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023
 7. Dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 - kế hoạch hoạt động năm 2023
 8. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng nguồn vốn từ nguồn vốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 9. Tờ trình bổ sung mã ngành nghề kinh doanh
 10. Tờ trình chấm dứt hoạt động dự án cũ tại Cơ sở 2
 11. Tờ trình Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025
 12. Dự thảo Đề án cơ cấu lại công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025
 13. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát
 14. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

III. Dự thảo nghị quyết

 1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023