General Meeting of Shareholders

Công bố thông tin về thông báo mời họp và tài họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

A. Công bố thông tin về nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
B. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 3. Giấy ủy quyền và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 1. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 2. Phiếu biểu quyết
 3. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023
 6. Tờ trình v/v thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ đối với dây chuyền sản xuất hàng nội thất
 7. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án dâu từ dây chuyền sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
 8. Tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023, đề xuất mức thù lao năm 2024
 9. Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 10. Tờ trình v/v bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty
 11. Dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại công ty giai đoạn 2021-2025
 12. Dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2023 - kế hoạch hoạt động năm 2024
 13. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát
 14. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 15. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Phú Minh Hoàng - Giám đốc công ty
 16. Dự thảo qui chế bầu cử
 17. Đơn đề cử - ứng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025

III. Dự thảo nghị quyết

 1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Cập nhật điều chỉnh tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp
3. Dự thảo nghị quyết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và biển bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT - Trần Trung Huân

Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV

Cập nhật nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp
3. Dự thảo nghị quyết

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022