Legal documents

Quy chế công bố thông tin 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà - sửa đổi lần 4

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Cẩm Hà - sửa đổi và bổ sung lần 3