Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà - sửa đổi lần 5

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà - sửa đổi lần 5
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 được thông qua ngày 21/04/2021 công ty cổ phần Cẩm Hà ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)
Điều lệ tổ chức và hoạt động