Quy chế làm việc của HĐQT công ty năm 2021

Quy chế làm việc của HĐQT công ty năm 2021
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 được thông qua ngày 24/04/2021, công ty cổ phần Cẩm Hà ban hành Quy chế làm việc của HĐQT công ty năm 2021
Quy chế làm việc của HĐQT