Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
A. Công bố thông tin về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
B. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 3. Giấy ủy quyền và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
II. Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 1. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 2. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2022
 3. Báo cáo tài chính năm 2021
 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021
 5. Tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021, đề xuất mức thù lao năm 2022
 6. Dự thảo Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2021 - kế hoạch hoạt động năm 2022
 7. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát
 8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
 9. Báo cáo tiến độ thực hiện tăng vốn đợt 1 và đợt 2
 10. Phiếu biểu quyết
III. Tài liệu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
 1. Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty cổ phần Cẩm Hà
 2. Đơn đề cử thành viên HĐQT
 3. Đơn ứng cử thành viên HĐQT
IV. Dự thảo Nghị quyết
 1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022