Công bố thông tin

Bản cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)

Công bố thông tin v/v thay đổi HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc số 322/CT/HĐQT/QĐ ngày 24/06/2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 01/2020

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 8060/QĐ-XPVPHC ngày 17/10/2019 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 7822/QĐ-XPVPHC ngày 07/10/2019 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Công bố thông tin quyết định v/v thu vào tài khoản tạm giữ các khoản phát hiện qua thanh tra tài chính

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tháng 07/2019

​Công bố thông tin v/v ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Thông báo v/v chi trả tiền cổ tức năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước,cổ đông lớn tháng 01/2019

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015