Nghị quyết HĐQT về xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết theo giấy chào bán cổ phiếu số 286/GCN-UBCK

Nghị quyết HĐQT về xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết theo giấy chào bán cổ phiếu số 286/GCN-UBCK
Nghị quyết HĐQT về xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Cẩm Hà theo giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 286/GCN-UBCK ngày 15/12/2021 như sau:
Nghị quyết số 177/CT/HĐQT/NQ ngày 25/05/2022