Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu