Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ - Dương Phú Minh Hoàng

Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ - Dương Phú Minh Hoàng
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Phú Minh Hoàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 202.785 CP (tỷ lệ 3,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 28.923 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 231.708 CP (tỷ lệ 3,44%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Số lượng cổ phần bán không đủ để mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/08/2022