Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký thay đổi giao dịch

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký thay đổi giao dịch
Công ty CP Cẩm Hà kính gửi thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký thay đổi giao dịch như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty CP Cẩm Hà
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CHC
- Mệnh giá: 10.000 đ/cp
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 2.243.865 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 6.731.596 cổ phiếu
- Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 08/07/2022
- Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 01/04/2025
Trân trọng thông báo!

File đính kèm: Thông báo số 2211/TB-SGDHN ngày 01/07/2022