Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký

Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký
Kính gởi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Cẩm Hà thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký
Thông báo số 45/CT/TB ngày 24/01/2022

Đính kèm các mẫu:
1. Giấy đăng ký mua cổ phiếu
2. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua