V/v ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

V/v ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020