Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ III (2015 - 2020)