Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017