Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016