Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:
 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
 2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020
 3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
 4. Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:
 1. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 2. Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và đầu tư 2019; tổng hợp SXKD giai đoạn 2015-2019 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 3. Báo cáo phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV (2020-2025), tầm nhìn đến 2030
 4. Báo cáo tài chính nhiệm kỳ III và năm 2019
 5. Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019
 6. Dự thảo Tờ trình v/v phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020
 7. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 8. Dự thảo Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
 9. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ III (2015-2019); kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV(2020-2025)
 10. Dự thảo Báo cáo của ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2019 và nhiệm kỳ III(2015- 2019)
 11. Phiếu biểu quyết
III. Tài liệu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):
 1. Qui chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà
 2. Đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
 3. Đơn đề cử thành viền Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2020-2025)
 4. Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)
IV. Dự thảo Nghị quyết: