Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2015-2019)

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2015-2019)