Thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2015 - 2020)