Thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2015 - 2019)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2015 - 2019)