Đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
I.   Đơn đề cử HĐQT
II.  Đơn đề cử Ban kiểm soát
III. Sơ yếu lý lịch danh sách đề cử
    + Hội đồng quản trị:
    + Ban kiểm soát: