Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

A. Công bố thông tin về nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
B. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 3. Giấy ủy quyền và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 1. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
 2. Phiếu biểu quyết
 3. Tờ trình v/v phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Cẩm Hà
 4. Dự thảo điều lệ hoạt động của công ty CP Cẩm Hà
 5. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021
 6. Tờ trình v/v phê duyệt Dự án sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
 7. Dự án "Đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu"
 8. Báo cáo tài chính năm 2020
 9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020
 10. Tờ trình v/v phê duyệt mức thu lao HĐQT và BKS năm 2020, đề xuất mức thù lao năm 2021
 11. Dự thảo tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của công ty trong năm 2021
 12. Dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2020 - kế hoạch hoạt động năm 2021
 13. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát
 14. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
 15. Tờ trình v/v phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 16. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 17. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
 18. Quy chế hoạt động của HĐQT
 19. Tờ trình v./v phê duyệt Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 20. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

III. Dự thảo nghị quyết

 1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021