General Meeting of Shareholders

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cẩm Hà lần thứ 78 -Nhiệm Kì III

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp
3. Dự thảo nghị quyết

Chốt danh sách cổ đông để thực hiền quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp
3. Dự thảo Nghị quyết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2015

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
1. Hồ sơ dự họp
2. Tài liệu họp

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2015-2020)